പന്ത്രെണ്ടാം വാര്‍ഡില്‍ മാനു പരാജയപ്പെട്ടു

പന്ത്രെണ്ടാം വാര്‍ഡില്‍ മാനു പരാജയപ്പെട്ടു
 മൊറയൂര്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ വിമത ലീഗിനു വ്യക്തമായ സ്വാധീനമുന്ദയിരുന്ന പന്ത്രെണ്ടാം വാര്‍ഡില്‍ ജനാധിപത്യമുന്നണി സ്ഥാനര്‍ഥിയും വിമത ലീഗിന്റെ പഞ്ചായത്തിലെ പ്രധാന നേതാവുമായ മാനുവിനെ എതിര്‍ സ്ഥാനര്‍ഥി മുസ്ലിം ലീഗിലെ ചാ‍ളക്കാടന്‍ റഷീദ് 125 വോട്ടുകല്‍ക്ക് പരാജയപെടുത്തി.

0 നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം (g-mail ഐഡി ഉപയോഗിക്കുക):

Post a Comment