മോങ്ങത്ത് ആദ്യം പേന്റ്സ് ധരിച്ചതാര്.......?      ഇന്ന് കോണ്‍ഗ്രീറ്റ് സൗദങ്ങള്‍ മാത്രം കാണുന്ന മോങ്ങത്തെ ആദ്യ കോണ്‍ഗ്രീറ്റ് വീടേത്.........?    അഞ്ഞൂറിലതികം പേര്‍ പ്രവാസ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഈ ഗ്രാമത്തില്‍ നിന്നു അന്നം തേടി ആദ്യം നടന്ന പ്രവാസി യാര്........? കൗതുകം നിറഞ്ഞ ഒട്ടനവധി ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഉത്തരവുമായി ‘മോങ്ങം നുറുങ്ങുകള്‍ ’ പേജിലേക്ക് ഇവിടെ ഞെക്കി നോക്കുക .

0 നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം (g-mail ഐഡി ഉപയോഗിക്കുക):

Post a Comment