വിവാഹിതരായി

മോങ്ങം: ബങ്കാളത്ത് സൈതാജി(ചെറാട്ട്)യുടെ മകന്‍ ഫൈസലും കൊണ്ടോട്ടി എരഞ്ഞോളി സലീമിന്റെ മകള്‍ നജ്‌വയും വിവാഹിതരായി. 

0 നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം (g-mail ഐഡി ഉപയോഗിക്കുക):

Post a Comment