ഭൂരിപക്ഷം 
കൂടുതല്‍ മാളുമ്മത്താക്ക്, കുറവ് സഫിയക്ക്

      പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മൊറയുര്‍ പഞ്ചായത്തിലെ വിജയിച്ച സ്ഥാനാര്‍ഥികളില്‍ മൊറയുര്‍ വാര്‍ഡില്‍ നിന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കപെട്ട മുസ്ലിം ലീഗിലെ പി.പാത്തുമ്മകുട്ടി എന്ന മളുമ്മമ്മാത്ത ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം (404) നേടി ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയപ്പോള്‍ കളത്തിപറമ്പ് വാര്‍ഡില്‍ നിന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കപെട്ട ജനാതിപത്യമുന്നണിയുടെ പന്തലാഞ്ചീരി സഫിയക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഭൂരിപക്ഷമായ 29 വോ‍ട്ടിന് കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപടേണ്ടി വന്നു.           
 വിജയികളുടെ വാര്‍ഡ്,പാര്‍ട്ടി, പേര്,ഭൂരിപക്ഷം എന്നീ ക്രമത്തില്‍ തയ്യാറാക്കിയ പട്ടിk

ML
 POTTAMMAL SUNEERA
392
ML
 EDAKKOTTU MOINKUTTY ENNA NANI
356
ML
 C.K.AMINA TEACHER
125
CMP
 PARAKKADAN SAINABA
128
ML
 PULLANI MANI
249
ML
 BANGALATH SAKKEENA
152
ML
 PARAKKUNNAN KALANTHAN ENNA BAPPUTTY
91
ML
 C.K.MUHAMMED
321
ML
 P.PATHUMMAKKUTTY ENNA MALUMMA
404
IND
 KEERIYADAN HASEENA JABIR
32
ML
 ABOOBACKER.V.P
192
ML
 KARATTUCHALI NAFALUNNEESA
344
ML
 KALANGADAN ABDULRASHEED
84
ML
 HAMZA NHANDUKANNI
309
ML
 KAKKATTUCHALI AFSATH
226
  CPI(M)
              E.SURJITH
169

IND
 BANGALATH POKKAR ENNA KUNHUTTY
31
IND
 PANTHALANCHERI SAFIYA
29

0 നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം (g-mail ഐഡി ഉപയോഗിക്കുക):

Post a Comment