ഇന്ന് ലോക പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍ ദിനം. മാറാ രോഗികള്‍ക്കും മരണാസന്നര്‍ക്കുമൊപ്പമ്മുള്ള ഈ കൂട്ടായ്‌മയില്‍ സഹകരിക്കുക.

മോങ്ങം യൂണിറ്റി പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍
 ജിദ്ധ കോ-ഓഡിനേഷന്‍ കമ്മിറ്റി
+91 9633838379 
+966 507654725 

0 നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം (g-mail ഐഡി ഉപയോഗിക്കുക):

Post a Comment