പടിഞ്ഞാറന്‍ ചക്രവാളത്തില്‍ റംസാനിന്റെ പൊന്നമ്പിളി മുഖം കാണിക്കുമ്പോള്‍ പുണ്ണ്യങ്ങളുടെ പൂക്കാലം പെയ്തിറങ്ങാന്‍ തുടക്കമായി. ഒപ്പം വിശ്വാസിയുടെ മാനസാന്തരങ്ങളില്‍ നന്മകള്‍ വിളയിച്ചെടുക്കാനുള്ള അടങ്ങാത്ത ആവേശവും സന്തോഷവും . പുണ്ണ്യ മാസത്തിനു സ്വാഗതം എല്ലാ വായനക്കാര്‍ക്കും “എന്റെ മോങ്ങം” ന്യൂസ് ബോക്സിന്റെ റംസാന്‍ ആസംശകള്‍

0 നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം (g-mail ഐഡി ഉപയോഗിക്കുക):

Post a Comment