അഞ്ചാം വാര്‍ഡില്‍ റീകൌണ്ടിങ്ങ്


അഞ്ചാം വാര്‍ഡില്‍ റീകൌണ്ടിങ്ങ്
അഞ്ചാം വാര്‍ഡിലെ ജനാധിപത്ത്യ മുന്നണിയിലെ ബങ്കാളത്ത് പോക്കര്‍ എന്ന കുഞ്ഞുട്ടിയും മുസ്ലിം ലീഗിലെ കോടിതൊടിക ഷഫീഖും തമ്മിലുള്ള വാശിയേറിയ പോരാട്ടത്തില്‍ വോട്ടെണ്ണ്ലല്‍ പൂര്‍ത്തിയായെങ്കിലും ആശയകുഴപ്പം ഉള്ളതിനാല്‍ വീണ്ടും വോട്ടെണ്ണാനുള്ള സാധ്യത.

0 നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം (g-mail ഐഡി ഉപയോഗിക്കുക):

Post a Comment