എന്റെ മോങ്ങം സന്ദര്‍ശകര്‍ ഒരു ലക്ഷം പിന്നിടുന്നു

   എന്റെ മോങ്ങം ന്യൂസ് ബോക്സ് സന്ദര്‍ശകര്‍ ഒരു ലക്ഷം പിന്നിട്ടു. ഈ കൊച്ചു സംരംഭത്തെ വിജയപാതയിലേക്ക് കൈ പിടിച്ചാനയിച്ച എല്ലാ വായനക്കാര്‍ക്കും മറ്റ് സഹകാരികള്‍ക്കും നന്ദി... ഒരായിരം നന്ദി
സ്നേഹ പൂര്‍വ്വം 
ചീഫ് എഡിറ്റര്‍

0 നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം (g-mail ഐഡി ഉപയോഗിക്കുക):

Post a Comment